concrete混凝土 / cast in situ浇筑

Concrete Wall 2x2 M

Concrete Partition Wall 2x2 M

Concrete Facade 2x2 M

Stained Concrete Wall 2x2 M

Cast In Situ Concrete 2x2 M

Concrete Facade 2x2 M

Cast in Situ Concrete 2x2 M

Concrete Facade 2x2 M

Japanese Patterned Concrete Wall 4x2 M

Cast In Situ Concrete 2x2 M

Cast In Situ Concrete 2x1 M

Cast In Situ Concrete 2x2 M

Cast In Situ Concrete 2x2 M

Concrete Facade 2x2 M

Cast In Situ Concrete 2x2 M

Damaged Concrete Wall 2x2 M